Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiProjektová manažérka v 3. sektore


Poslanie
Manažment filantropických projektov externých darcov/partnerov, podieľanie sa na získavaní finančných i nefinančných zdrojov pre programy nadácie.
 
Popis   
 • zodpovedá za manažment jednotlivých filantropických projektov organizácie realizovaných s partnermi z verejného alebo súkromného sektora, vrátane realizácie, koordinácie a reportingu;
 • procesne spravuje získaného darcu a jeho projekt/program, stará sa o každodennú komunikáciu s darcom/partnerom, koordinuje spoločné aktivity, dohliada na dodržiavania termínov;
 • riadi operačné aktivity filantropických projektov;
 • zodpovedá za organizačné zabezpečenie sprievodných a podporných aktivít realizovaných v rámci filantropických projektov organizácie;
 • spolupodieľa sa na získavaní finančných a nefinančných zdrojov pre nadáciu.
 
Náplň práce

Typické činnosti
 • aktívna komunikácia s darcom/partnerom;
 • manažment ostatných členov tímu, ktorí spolupracujú na jednotlivých častiach projektu tak, aby boli dodržané všetky termíny a aby boli splnené všetky čiastkové úlohy či zadania;
 • príprava rôznych reportov a správ pre darcov;
 • prezentácia dosiahnutých výsledkov;
 • organizačné zabezpečenie sprievodných aktivít v rámci filantropických projektov s externými darcami/partnermi;
 • monitoring dostupných zdrojov a možností získavania nových zdrojov pre organizáciu a realizáciu jej poslania;
 • prezentácia ponuky na spoluprácu potenciálnym darcom;
 • tvorba a správa databázy darcov a potenciálnych domácich i zahraničných zdrojov.
 
Ďalšie činnosti
 • aktívna účasť na ďalšom vzdelávaní v predmetnej oblasti, sledovanie nových legislatívnych úprav, poznatkov a trendov v oblasti;
 • zodpovednosť za dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych noriem a interných noriem organizácie súvisiacich s vykonávanou činnosťou.
Vyžadované znalosti
 • minimálne 2 roky praxe z komerčnej oblasti alebo zo súkromného sektora;
 • porozumenie korporatívnej kultúre a schopnosť komunikovať s predstaviteľmi rôznych spoločností a inštitúcií;
 • skúsenosti s projektovým manažmentom;
 • rozhľad v oblasti súkromného a/alebo neziskového sektora;
 • záujem o filantropiu a jej rozvoj na Slovensku;
 • skúsenosť so získavaním prostriedkov pre mimovládnu organizáciu;
 • skúsenosti s mechanizmom správy grantových programov sú výhodou;
 • ovládanie programov MS Office na pokročilej úrovni, ovládanie programov pre elektronickú komunikáciu a zručnosti v práci s Internetom;
 • ovládanie základných ekonomických, rozpočtových a finančných princípov;
 • plynulá schopnosť písomne a verbálne sa vyjadrovať v anglickom jazyku, akýkoľvek ďalší jazyk je výhodou;
 • vodičské oprávnenie skupiny B.
Vyžadované skúsenosti
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti;
 • prezentačné schopnosti;
 • projektové, plánovacie zručnosti.
Osobnostné požiadavky
 • samostatnosť a proaktívne nastavenie vo vzťahu k úlohám;
 • spoľahlivosť a zodpovednosť;
 • kreatívnosť;
 • flexibilita;
 • schopnosť robiť efektívne a správne načasované rozhodnutia;
 • schopnosť súbežne zvládať viacero úloh;
 • schopnosť učiť sa nové veci;
 • odolnosť voči stresu a záťaži.
Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské ekonomického alebo humanitného zamerania
Alternatívne názvy pozície
 • manažér/ka rozvoja programov
 • fundraisor